torsdag 16 mars 2017

Välkommen på årsmöte 28/3!

Tisdag 28/3 är du som medlem i Serik Fans välkommen på årsmöte på Engelska puben. Mötet startar 17:15, dörrarna öppnas 17:00.

Stanna gärna kvar en stund efter mötet och ta en bit mat samt något att dricka och häng med dina grönvita vänner.

Dagordning:
 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år;
  2. övriga ledamöter i styrelsen väljs på 1 eller 2 år;
  3. 2 suppleanter för en tid på 1 eller 2 år;
  4. revisorer jämte suppleant för en tid av 1 eller 2 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 11. Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Väl mött!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Senaste nytt på Facebook